Restaurant Madonna Amersfoort

Herbestemmen is hot. De tijd is voorbij dat bulldozers op een terrein eerst alle objecten slopen om vervolgens met de nieuwe gebiedsontwikkeling te beginnen. Duurzaamheid
begint met het herbestemmen van bestaande gebouwen. Een bestaand gebouw is daarmee geen last, maar eerder een vorm van startkapitaal. Vaak zijn juist die gebouwen met hun
karakteristieke kenmerken de stedenbouwkundige dragers in het te ontwikkelen gebied.

Eigen casus

In een zelf gekozen casus werken cursisten een herbestemmingsplan van een gebouw of complex uit. In het plan komen ruimtelijke, economische, cultuurhistorische en financiële aspecten aan de orde. Het op te stellen case-dossier biedt een unieke kans om met alle facetten van herbestemming te “leren dealen”. Het opstellen van de casus vergt intensieve begeleiding en per deelnemer wordt gewerkt aan het vervolmaken van technische- en persoonlijke vaardigheden. De cursusleider is tevens de persoonlijke begeleider van iedere cursist ten aanzien van de casusopdracht. Veel cursisten blijven na afloop betrokken bij hun gekozen herbestemmingsproject.

Brede ondersteuning vanuit het werkveld

De cursus heeft binnen het werkveld al snel een goede naam opgebouwd. Een Commissie van Advies met vertegenwoordigers van de Vakgroep Restauratie, het Nationaal
Programma Herbestemming en het Gelders Genootschap ondersteunt de opleiding. Ervaren docenten uit de praktijk verzorgen de colleges. De opleiding staat onder leiding van drs. Evert Jan Krouwel. Hij heeft ervaring als politiek bestuurder, projectontwikkelaar en vanuit diverse functies binnen de monumentenzorg. Als senior adviseur is hij verantwoordelijk voor projecten op het gebied van stedelijke ontwikkeling en gebiedsrevitalisering.

Doelstellingen

Het primaire doel van de cursus is deelnemers vanuit een multidisciplinaire aanpak kennis en vaardigheden bij te brengen over het complexe proces van herbestemming. Na afronding van de cursus:

 • is de deelnemer in staat als adviseur, regisseur of verbinder een cruciale bijdrage te leveren aan het transformatieproces;
 • heeft de deelnemer inzicht in de spelers en hun belangen en is de deelnemer een serieuze gesprekspartner en spil voor alle partijen;
 • is de deelnemer in staat onderzoeken en plannen voor herbestemming op te stellen, te toetsen en te verbeteren;
 • beschikt de deelnemer over handvatten om projecten van de grond te tillen.

Doelgroep

Met de opgedane kennis kan in principe door iedere partij in het herbestemmingsproces die spilfunctie vervuld worden. Deelnemers kunnen werkzaam zijn bij de overheid, erfgoedinstanties, bouwbedrijven of adviesbureaus.

Programma

Introductie en inleiding

 • Toelichting op het programma en de opzet en procedure rond het casedossier;
 • Een inleidend college over de noodzaak van herbestemming met praktijkvoorbeelden en opdrachten.

De omgeving: kansen en beperkingen

 • Ruimtelijk beleid en soorten bestemmingsplannen;
 • Draagvlak organiseren en fysieke aspecten aan de hand van praktijkvoorbeelden;
 • Ligging, ontsluiting en fysieke aspecten.

Cultuurhistorie: ruimte voor interventie

 • Het belang van een waardestellend onderzoek als onderlegger en inspiratiebron voor herbestemming.

Markt en doelgroep bepalen: economisch perspectief en duurzaamheid

 • Casussen van A tot Z in een interactief proces;
 • Hoe vlecht je zoveel mogelijk duurzaamheid in de herbestemming aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden.

Ontwerp: ruimtelijke mogelijkheden in beeld

 • Het ruimtelijk vertalen van nieuw gebruik met referenties bij de gekozen casussen van de deelnemers.

Ontwikkeling, investering en exploitatie

 • Ontwikkelingsstrategieën;
 • Investering, exploitatie en risico’s;
 • Aan de slag met een standaardrekenmodel.

Teken- en rekenatelier

 • In een workshopsetting aan de slag met de eigen casus vanuit drie invalshoeken;
 • Cursusleider, architect en ‘rekenmeester’ zijn tegelijk aanwezig om advies te geven.

Financiering bij herbestemming

 • Het zoeken naar financiële middelen en fiscale instrumenten om herbestemming haalbaar te maken.

Presentatie casedossiers

 • Cursisten presenteren de stand van zaken van hun eigen casus aan medecursisten en cursusleider, met ruimte voor discussie en reflectie.

Excursies

Er zijn twee dagexcursies met bezoek aan diverse herbestemmingsprojecten, gerealiseerd of in ontwikkeling, met presentaties van initiatiefnemers en verantwoordelijke architecten:

 • Een bezoek aan Roombeek in Enschede en Hart van Zuid in Hengelo;
 • Een bezoek aan herbestemmingslocaties in Arnhem.

Toelatingseisen

U dient u te beschikken over een relevante hbo-opleiding of door kennis en ervaring een gelijkwaardig niveau te hebben bereikt.

Resultaat

Het examen bestaat uit een schriftelijk (open boek) examen en een praktijkexamen bestaande uit een eigen case-dossier. Bij afronding met voldoende resultaat van beide onderdelen ontvangt u een HAN-certificaat.

Locatie

HAN, Ruitenberglaan 26 te Arnhem. De lessen worden gegeven op dinsdagen, gedurende 6 maanden, 1 keer per 2 weken, van 15.30 tot 19.45 uur (inclusief maaltijd).

Prijs

De prijs (zie website) is inclusief lesmateriaal, catering en excursiekosten en is vrijgesteld van btw.

Aanmelding

Meld u hier aan: http://www.han.nl/opleidingen/cursus/transformeren-en-herbestemmen/aanmelden/